چشم انداز شرکت

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت سرمایه گذاری ماک فاقد هرگونه نمایندگی یاعاملیت بوده و هرگونه سوء استفاده ازنام این شرکت و مدارک این شرکت فاقد ارزش قانونی  می باشد.همچنین شرکت هیچ گونه نمایندگی نداشته و مذاکرات و توافقات خارج از دفتر این شرکت فاقد هرگونه وجاهت قانونی می باشد.


 

چشم‌اندازی که برای فعالیت‌ها و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری ماک در انتهای برنامه راهبردی پنج ساله شرکت ترسیم گردیده عبارت است از:
«پیشرو در مدیریت سرمایه و سرآمد در عملکرد سرمایه‌گذاری در سطح منطقه »
مأموریت سازمانی
مأموریت سازمانی یا رسالت کلان شرکت سرمایه‌گذاری ماک در برنامه راهبردی پنج ساله باتوجه به موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه شرکت به شرح ذیل تبیین گردیده است:
«حداکثر کردن منافع ذینفعان شرکت از طریق خلق ارزش، سرمایه گذاری، ایجاد و توسعه کسب و کارها با بکارگیری فناوری‌های نوین، منابع اقتصادی و با تکیه بر دانش، خلاقیت و مشارکت در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی»