ارزیابی اقتصادی ومالی پروژه ها

چگونگى تخصیص سرمایه‌هاى شرکت به پروژه‌هاى مختلف همواره از مهم‌ترین و دشوارترین تصمیم‌هاى مدیریتى بوده است. مدیران مجموعه با اتخاد بهینه‌ترین تصمیم‌هاى سرمایه‌گذارى، منافع ذینفعان شرکت خود را حداکثر می‌نماید. این انتخاب از بین گزینه‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى با توجه به ریسک و بازده هر گزینه، موضوع اصلى ارزیابى اقتصادى و مالى پروژه‌ها به شمار می‌رود.

مطالعات ارزیابى پروژه‌ها معمولاً به پی‌ریزى مدل پیچیده مالى مى‌انجامند. این مدل مالى تمام پیش‌فرض‌هاى لازم و نقاط حساس ارزیابى که ممکن است از دید مدیران پنهان بمانند را لحاظ می‌کند و به تحلیلگران اجازه می‌دهد که با تحلیل حساسیت هر متغیر، سودآورى پروژه‌هاى مختلف را در سناریوهاى چندگانه بررسى کنند. کارشناسان مالى و سرمایه‌گذارى شرکت ماک با بهره‌گیرى از دانش و تجربه می‌توانند شرکت‌هاى مختلف را در اتخاذ این تصمیم‌ها یارى دهند.